image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29977
BARTIN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesinin çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, aile ve çocuk iletişimi, okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri, okul öncesi dönemde gündüz bakım becerileri, temel dil becerilerinin öğretimi, ön okuryazarlık, Türkçeyi doğru ve güzel konuşma, fen, matematik, sosyal bilgiler, güzel sanatlar, oyun ve hareket eğitimi ve yabancı dil öğretimi alanlarında eğitim veren birimlerinin bilimsel araştırma ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
d) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının gündüz bakım ve eğitim sorunlarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek, bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
b) Üniversitenin akademik ve idari personeline yönelik uygulama amaçlı kreş ve anaokulları açarak, bu anaokullarında eğitim görecek erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) yer alan çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,
c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak, bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,
ç) Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin 3-6 yaş grubu çocukların eğitim bilimi gereklerine uygun becerilerinin geliştirilmesi amacıyla velilere yardımcı olmak, çocukların bakım