image/svg+xml
image/svg+xml

İŞ TANIMLARI

İŞ TANIMLARI

Merkez Müdürü;

  1. a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini

oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını

uygulamak,

  1. b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri

yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

  1. c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki

yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor vermek,

  1. d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

  1. e) Merkezi temsil etmek,
  2. f) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Merkez Müdür Yardımcılarının Görevleri;

  1. a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek,
  2. b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak,
  3. c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

  1. d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını

sağlamak.